Fagnytt

 

 

 

I september 2020, fikk vår klient medhold i Gulating lagmannsrett- LG-2019-2199- medhold i anke i straffesak. I tinretten var straffen 1. års fengsel og kr. 30.000,- i bot. Etter anke, ble straffen redusert til 5 mnd betinget dom og ingen bot. Vi fikk medhold i at det var særlige formildene omstendigheter i saken.

 

I mai 2020 (skolerett) avgjorde Fylkesmannen, etter vår klage, at en rektor ulovlig hadde tatt ut en elev fra klassen som rektor anførte laget uro mv. Rektor ble kraftig kritisert for ikke å ha undersøkt saken og satt inn tiltak. Alle elever har etter opplæriingsloven rett til et godt skolemiljø, herunder fellesskap med medelever. Sanksjon med skille den ene eleven fra resten av klassen sin var klart ulovlig. 

 

I april 2020, avgjorde Stavanger tingrett (19-166832) at mor skulle ha foreldreansvaret alene. Det var barnets beste. Far manglet evner til selvinnsikt og samarbeid. Vi bistod moren som fikk fullt medhold i saken. Det kreves særlige omstendigheter for å ha foreldreansvaret alene.

 

 

Ny arvelov trer ikraft 01.01.21 og regler om pliktdelsarv trer ikraft fra 01.01.22. 

 

- Forsinkelsesrenten fastsettes to ganger i året, 1. januar og 1. juli. 01.01.20 er forsinkelsesrente satsen 9,5 %.

 

- I februar 2020 fikk et barn på 15 år medhold i tingretten i at han hadde rett til å bo hjemme hos sine foreldre, da det var feil at barnevernet hadde overtatt omsorgen. Ble lagt stor vekt på barnets mening og hva som var barnets beste og tingretten var ikke enig i barnevernets vurdering i saken.

 

- I desember 2018, krevde ektemannen for tingretten at kvinnen betalte han opptil kr. 1.500.000,- på ektefelle skiftet. Tingretten avgjorde derimot at ektemannen måtte betale kr. 125.000,- til kvinnen(vår klient).

 

- I 2018, klaget vi 3 saker inn for Trygderetten for klienter. Alle 3 saker ble gitt medhold i og Trygderetten påla NAV til å erstatte klagers saksomkostninger etter § 36 i alle saker. Det gjaldt 2 saker der NAV feilaktig hadde avslått arbeidsledighetstrygd og den siste gjaldt at NAV feilaktig hadde feilaktig avvist en klage som for sent fremsatt. Klagefristen for Trygderetten er 6 uker og ikke 3 uker som NAV hadde oppgitt.

 

- November 2017, fikk far, (vår klient) medhold i anke til Gulating lagmannsrett, LG-2017-172087, i at tingretten skulle ha sørget for ytterligere opplysninger av saken. Lagmannsretten kom til at det var feil med tingrettens saksbehandling og tingrettens avgjørelse måtte oppheves. Lagmannsretten kunne vanskelig se at tingretten hadde vurdert barnets beste på en riktig måte. Faren fikk også erstattet alle sine saksomkostninger med anken av motparten.

 

- Juni 2017, fikk far(vår klient) medhold i tingretten om at sin sønn på snart 11 år skulle få bo fast sammen med sin ham. Det ble lagt avgjørende vekt på guttens klare ønske om å få bo sammen med sin far. Barnevernet mente på helt eget initiativ at det var best at barnet bodde hos sin mor, men tingretten bestemte det helt motsatte. Barnevernet har heller ikke myndighet til å bestemme hvor barn skal bo i barnefordelingstvister.

 

- I desember 2015, ble advokat Alv Stangeland omtalt i plenumsdom i Høyesterett (18 dommere), Rt. 2015-1388, (143), som omhandlet vurderingen av barnets beste i utlendningssak. Han møtte i nemndmøte. Høyesterett kom til at UNE sitt vedtak ikke var ugyldig. Dette i motsetning til tingretten og lagmannsretten.

 

- I juni 2015 fikk vår klient(forbruker) medhold i Dalane tingrett, saksnr 14-191422 TVI-Dala, om at garasjen var innkludert i avtalen om nybygget bolig i betongelementer. Entreprenøren fikk ikke medhold i kravet mot forbrukeren på nesten kr. 300.000,- for garasjen. Forbrukeren ble frifunnet og entreprenøren måtte erstatte saksomkostninger.

 

-I mai 2014, ble vår klient, byggefirma, frifunnet i lagmannsretten, jfr. Gulating lagmannsrett, sak nr. 13-184195 ASD-Gula, for krav om erstaning fra forbrukere. Forbrukerne måtte erstatte alle saksomkostningene til byggefirmaet, for både tingretten og lagmannsretten.