Vi skal bidra til at rett blir rett

 

 

Fagnytt

Vår klient, som var barnets mor, fikk medhold både i tingretten og i lagmannsretten, LG-2020-81485, om at det var barnets beste at barnets far ble fratatt felles foreldreansvar for barnet på ca. 5,5 år. Far hadde ikke hatt samvær eller annen kontakt med datteren på snart 3 år. Far hadde historikk med psykiske problemer og rusmisbruk. Hans situasjon var i bedring, men situasjoen ble ikke ansett til å være stabil nok for at det kunne tillegges avgjørende vekt.   

 

 

I september 2020, fikk vår klient medhold i Gulating lagmannsrett- LG-2019-2199- medhold i anke i straffesak. I tinretten var straffen 1. års fengsel og kr. 30.000,- i bot. Etter anke, ble straffen redusert til 5 mnd betinget dom og ingen bot. Vi fikk medhold i at det var særlige formildene omstendigheter i saken.

 

I mai 2020 (skolerett) avgjorde Fylkesmannen, etter vår klage, at en rektor ulovlig hadde tatt ut en elev fra klassen som rektor anførte laget uro mv. Rektor ble kraftig kritisert for ikke å ha undersøkt saken og satt inn tiltak. Alle elever har etter opplæriingsloven rett til et godt skolemiljø, herunder fellesskap med medelever. Sanksjon med skille den ene eleven fra resten av klassen sin var klart ulovlig. 

 

I april 2020, avgjorde Stavanger tingrett (19-166832) at mor skulle ha foreldreansvaret alene. Det var barnets beste. Far manglet evner til selvinnsikt og samarbeid. Vi bistod moren som fikk fullt medhold i saken. Det kreves særlige omstendigheter for å ha foreldreansvaret alene.

 

 

Ny arvelov trer ikraft 01.01.21 og regler om pliktdelsarv trer ikraft fra 01.01.22. 

 

- Forsinkelsesrenten fastsettes to ganger i året, 1. januar og 1. juli. 01.01.21 er forsinkelsesrente satsen 8% .

 

- I februar 2020 fikk et barn på 15 år medhold i tingretten i at han hadde rett til å bo hjemme hos sine foreldre, da det var feil at barnevernet hadde overtatt omsorgen. Ble lagt stor vekt på barnets mening og hva som var barnets beste og tingretten var ikke enig i barnevernets vurdering i saken.