Fagnytt: 

 

 

I august 2021, lagmannsretten fremmet til ankebehandling barnevernssak der de avgjorde at tingrettens behandling av saken led av vesentlige svakheter. Det var ikke vurdert sakkyndig og det var mangelfulle vurderinger. 

 

I juli 2021, fikk to tidligere ansatte medhold i tingretten i at arbeidsgiver hadde beregnet og utbetalt for lite lønn. Arbeidsavtalen var uklar. 

 

Vår klient, som var barnets mor, fikk medhold i februar 2021 i lagmannsretten, LG-2020-81485, om at det var barnets beste at barnets far ble fratatt felles foreldreansvar for barnet på ca. 5,5 år. Far hadde ikke hatt samvær eller annen kontakt med datteren på snart 3 år. Far hadde historikk med psykiske problemer og rusmisbruk. Hans situasjon var i bedring, men situasjoen ble ikke ansett til å være stabil nok for at det kunne tillegges avgjørende vekt. Mor vant også i tingretten.  

 

I mai 2020 (skolerett) avgjorde Fylkesmannen, etter vår klage, at en rektor ulovlig hadde tatt ut en elev fra klassen som rektor anførte laget uro mv. Rektor ble kraftig kritisert for ikke å ha undersøkt saken og satt inn tiltak. Alle elever har etter opplæriingsloven rett til et godt skolemiljø, herunder fellesskap med medelever. Sanksjon med skille den ene eleven fra resten av klassen sin var klart ulovlig. 

 

- Forsinkelsesrenten fastsettes to ganger i året, 1. januar og 1. juli. Fra 01.01.24 er forsinkelsesrente satsen 12,5 %.